Νομοθεσία Ειδικές Διατάξεις Λοιπά Ζωϊκής Προέλευσης

Αυγά
PDFΕκτύπωσηE-mail

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

Αυγά

Ενωσιακή νομοθεσία
Ο Κανονισμός 853/2004 ορίζει ως «αυγά»,  τα αυγά εκτρεφόμενων πτηνών με το κέλυφος εκτός από τα σπασμένα,  τα εκκολαφθέντα ή τα μαγειρευμένα αυγά τα οποία είναι κατάλληλα για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο ή για την παρασκευή προϊόντων αυγών
Υγιεινή
Ισχύουν οι ειδικοί κανόνες που περιγράφονται στον Κανονισμό 853/2004.

  • Ο κανονισμός ορίζει ότι στις εγκαταστάσεις του παραγωγού και μέχρι την πώλησή τους στον καταναλωτή,  τα αυγά πρέπει να παραμένουν καθαρά,  στεγνά,  απαλλαγμένα από εξωτερικές οσμές,  να προστατεύονται αποτελεσματικά από τους κραδασμούς και να μην είναι εκτεθειμένα απευθείας στο φως του ήλιου.
  • Τα αυγά πρέπει να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται μέχρι την πώληση στον τελικό καταναλωτή σε θερμοκρασία,  κατά προτίμηση σταθερή,  που εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή διατήρηση των ιδιοτήτων τους από πλευράς υγιεινής.
  • Τα αυγά πρέπει να παραδίδονται στον καταναλωτή εντός 21  ημερών το πολύ από την ωοτοκία.

Σχετικά με τα μικροβιολογικά κριτήρια κατά τον επίσημο έλεγχο ισχύουν τα όσα περιγράφονται στον Κανονισμό 2073/2005

Πρότυπα εμπορίας αυγών
Με τον Κανονισμό 1234/2007 θεσπίζονται κανόνες για την Κοινή Οργάνωση Αγορών όσο αφορά συγκεκριμένα προϊόντα (μεταξύ των οποίων και τα αυγά). Επιπλέον με τον Κανονισμό 589/2008 θεσπίζονται μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού 1234/2007 και πιο συγκεκριμένα, λεπτομερείς προδιαγραφές εμπορίας αυγών.
Για τους σκοπούς του Κανονισμού 1234/2007 ως αυγά ορίζονται τα αυγά με κέλυφος —εξαιρουμένων των σπασμένων αυγών, των αυγών που έχουν υποστεί επώαση και των βρασμένων  αυγών— που παράγονται από όρνιθες του είδους Gallus gallus και είναι κατάλληλα για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση ή για την παρασκευή προϊόντων με βάση τα αυγά
Ποιοτική κατάταξη των αυγών
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 589/2008, τα αυγά ανάλογα με την ποιότητά τους ταξινομούνται στις κατηγορίες Α και Β.

Τα αυγά της κατηγορίας Α παρουσιάζουν τα εξής ποιοτικά χαρακτηριστικά

α) κέλυφος και κελυφική μεμβράνη: κανονικό σχήμα, καθαρά και ανέπαφα
β) αεροθάλαμος: ύψος όχι μεγαλύτερο από 6 mm, σε κατάσταση ηρεμίας· για αυγά όμως που διατίθενται στο εμπόριο με την ένδειξη «εξαιρετικά», το ύψος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 mm
γ) κρόκος: ορατός κατά την ωοσκόπηση μόνο υπό μορφή σκιάς, χωρίς σαφές περίγραμμα, μετακινείται ελαφρά κατά την περιστροφή του αυγού και επανέρχεται στην κεντρική θέση
δ) ασπράδι: φωτεινό, διαυγές
ε) βλαστικός δίσκος: ανεπαίσθητη ανάπτυξη
στ) ξένες ύλες: δεν επιτρέπεται
ζ) ξένη οσμή: δεν επιτρέπεται

Αυγά της κατηγορίας Β είναι τα αυγά τα οποία δεν ανταποκρίνονται στα παραπάνω χαρακτηριστικά.

Ταξινόμηση των αυγών κατηγορίας Α (ανάλογα με το βάρος)

Τα αυγά της κατηγορίας Α ταξινομούνται ανάλογα με το βάρος ως εξής:
α) XL — πολύ μεγάλο: βάρος ίσο ή μεγαλύτερο των 73 g
β) L — μεγάλο: βάρος ίσο ή μεγαλύτερο των 63 g και μικρότερο των 73 g
γ) M — μεσαίο: βάρος ίσο ή μεγαλύτερο των 53 g και μικρότερο των 63 g
δ) S — μικρό: βάρος μικρότερο των 53 g
Η κατηγορία βάρους δηλώνεται με τα παραπάνω γράμματα  ή τους αντίστοιχους όρους με συνδυασμό αυτών. Η δήλωση μπορεί να συμπληρώνεται από ένδειξη της αντίστοιχης περιοχής τιμών.
Όταν συσκευάζονται στην ίδια συσκευασία αυγά της κατηγορίας Α διαφορετικού μεγέθους, το ελάχιστο καθαρό βάρος των αυγών αναφέρεται σε γραμμάρια και η ένδειξη «Αυγά διαφόρων μεγεθών» ή αντίστοιχοι όροι αναγράφονται στην εξωτερική επιφάνεια της συσκευασίας.
Το άρθρο 9 του κανονισμού 589/2008 ορίζει ότι τα αυγά της κατηγορίας Α πρέπει να σημαίνονται με τον κωδικό παραγωγού. Ο κωδικός παραγωγού  πρέπει να αποτελείται από τους κωδικούς και τα γράμματα που προβλέπονται στο σημείο 2 του παραρτήματος της  οδηγίας 2002/4 . Πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς και ευανάγνωστα και να έχει ελάχιστο ύψος 2 mm.
Το Παράρτημα XIV, Α, ΙΙΙ, σημείο 1  του κανονισμού 1234/2007  απαιτεί τα αυγά της κατηγορίας Β  να σημαίνονται με τον κωδικό παραγωγού ή / και με άλλη ένδειξη.  Στον κανονισμό 589/2008  ορίζεται  ότι η ένδειξη αυτή είναι ένας κύκλος ελάχιστης διαμέτρου 12 mm, στο εσωτερικό του οποίου αναγράφεται το κεφαλαίο γράμμα «B» με ελάχιστο ύψος 5 mm, ή μια ευκρινής χρωματική κηλίδα ελάχιστης διαμέτρου 5 mm.

Επισήμανση συσκευασιών
Τα αυγά πρέπει να ταξινομούνται, σημαίνονται και συσκευάζονται εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία ωοτοκίας. Ωστόσο, τα αυγά που διατίθενται στο εμπόριο ως "Εξαιρετικά" ή "Εξαιρετικά φρέσκα" πρέπει να ταξινομούνται, σημαίνονται και συσκευάζονται εντός τεσσάρων ημερών από την ημερομηνία ωοτοκίας
Οι συσκευασίες που περιέχουν αυγά της κατηγορίας Α φέρουν στην εξωτερική επιφάνεια κατά τρόπο ευκρινή και ευανάγνωστο:
α) τον κωδικό του κέντρου συσκευασίας
β) την κατηγορία ποιότητας - οι συσκευασίες ταυτοποιούνται είτε με τις λέξεις «κατηγορία Α» είτε με το γράμμα «Α», σε συνδυασμό ή όχι με τη λέξη «φρέσκα»
γ) την κατηγορία βάρους
δ) την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας . Η ημερομηνία ελάχιστης ορίζεται σε 28 μέρες κατ’ ανώτατο όριο μετά την ωοτοκία. Όταν αναγράφεται η διάρκεια της περιόδου ωοτοκίας, η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας καθορίζεται αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα αυτής της περιόδου
στ) ως ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης, αναγράφεται ένδειξη με την οποία συνιστάται στους καταναλωτές να διατηρούν τα αυγά με απλή ψύξη μετά την αγορά
Εκτός από τις απαιτήσεις που καθορίζονται παραπάνω, συσκευασίες που περιέχουν αυγά της κατηγορίας Α πρέπει να φέρουν τη μέθοδο εκτροφής στην εξωτερική επιφάνεια κατά τρόπο ευκρινή και ευανάγνωστο. Για την ταυτοποίηση της μεθόδου εκτροφής, χρησιμοποιούνται οι όροι
1-    Αυγά ελεύθερης βοσκής
2-    Αυγά αχυρώνα ή αυγά στρωμνής
3-    Αυγά κλωβοστοιχίας

Χύμα πώληση
Για πωλήσεις αυγών χύμα, είναι σκόπιμο να παρέχονται στον καταναλωτή με τρόπο ευκρινή και ευανάγνωστο οι ακόλουθες πληροφορίες:
α) η κατηγορία ποιότητας
β) η κατηγορία βάρους
γ) ένδειξη της μεθόδου εκτροφής
δ) διευκρίνιση της έννοιας του κωδικού παραγωγού
ε) η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας

Παραγωγικές μονάδες
Εφαρμόζεται για τις παραγωγικές μονάδες η Οδηγία 2002/4 περί της εγγραφής σε μητρώα των μονάδων στις οποίες διατηρούνται όρνιθες ωοπαραγωγής

Κέντρα συσκευασίας
Είναι τα κέντρα ωοσκόπησης ή ωοσκοπικά κέντρα. Πρόκειται για επιχειρήσεις συσκευασίας αυγών. Η αρμόδια αρχή αποδίδει στο κέντρο συσκευασίας έναν κωδικό κέντρου συσκευασίας ο οποίος αρχίζει με τον κωδικό ταυτοποίησης του σχετικού κράτους μέλους, όπως ορίζεται στο σημείο 2.2 του παραρτήματος της οδηγίας 2002/4.
Τα κέντρα συσκευασίας διαθέτουν τον τεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται για τον ορθό χειρισμό των αυγών. Αυτός περιλαμβάνει ανάλογα με την περίπτωση:
α) κατάλληλο εξοπλισμό ωοσκόπησης, αυτόματο ή χειριζόμενο από προσωπικό σε συνεχή βάση, ο οποίος να επιτρέπει την εξέταση της ποιότητας κάθε αυγού χωριστά, ή άλλο κατάλληλο εξοπλισμό
β) διατάξεις μέτρησης του ύψους του αεροθαλάμου
γ) εξοπλισμό ταξινόμησης των αυγών ανά κατηγορία βάρους
δ) έναν ή περισσότερους εγκεκριμένους ζυγούς για τη ζύγιση των αυγών
ε) εξοπλισμό σήμανσης των αυγών

Ελληνική Νομοθεσία
Ισχύουν τα όσα περιγράφονται στο άρθρο 87 του Κώδικα Τροφίμων & Ποτών

Codex Alimentarius
Στην ιστοσελίδα του Codex Alimentarius υπάρχει διαθέσιμο το ακόλουθο πρότυπο
Code for hygiene standards for eggs & egg products

Share

follow  facebook1 twitter1 rss1

 

 

 

 open graph 250

 
foodwastetrofos5 

 
 
oinografies new
Διαφήμιση 
hotbites
monography
afieroma
 
exploresite
bletsas

newsletter
faq
answers

Διαφήμιση

Εγγραφή στα Newsletters του Foodbites

Εγγραφτείτε στα newsletters του Foodbites και λάβετε όλες τις εξελίξεις στο χώρο της διατροφής εύκολα και γρήγορα, στο inbox σας!

Επιλέξτε το Newsletter που σας ενδιαφέρει
Foodbites Magazine
Νέα της αγοράς των τροφίμων και διατροφικές τάσεις . Εξελίξεις, νέα προϊόντα και ιστορίες τροφίμων
Foodbites Science Briefs
Εξελίξεις και καινοτομία στο χώρο της επιστήμης & τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής. Ασφάλεια & ποιότητα τροφίμων. Νομοθεσία τροφίμων.