Food Science made easy
Ιδιότητες πρωτεϊνών και εφαρμογή τους στην τεχνολογία τροφίμων
Proteins
Ιδιότητες πρωτεϊνών και εφαρμογή τους στην τεχνολογία τροφίμων
    Οι ιδιότητες των πρωτεϊνών και ο ρόλος τους στην επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων είναι πολλαπλός και πολυδιάστατος. Επιπλέον του σημαντικού ρόλου στη διατροφή και το μεταβολισμό του ανθρώπινου οργανισμού, ο λειτουργικός  ρόλος των πρωτεϊνών συνδέεται με τις ιδιότητές τους που είναι χρήσιμες στην επεξεργασία και τις αλλαγές στη δομή των τροφίμων. Παρακάτω επιχειρείται μια περιληπτική...
Read more...
 
Πρωτεΐνες: Χημεία & ιδιότητες
Proteins
Πρωτεΐνες: Χημεία & ιδιότητες
  Οι πρωτεΐνες είναι πολύπλοκα μακρομόρια που αποτελούν βασικό δομικό στοιχείο των κυττάρων έχοντας παράλληλα και λειτουργικό ρόλο στη δομή και τη λειτουργία τους.  Το μοριακό τους βάρος κυμαίνεται μεταξύ 5000 και εκατομμυρίων Daltons.  Αποτελούνται από αμινοξέα (20), τα οποία ενώνονται μεταξύ τους με πεπτιδικούς δεσμούς σχηματίζοντας μια γραμμική αλυσίδα, καλούμενη αλυσίδα πολυπεπτιδίων...
Read more...
 
Τεχνολογίες Αφυδάτωσης τροφίμων
Food processing
Τεχνολογίες Αφυδάτωσης τροφίμων
Η απομάκρυνση νερού από τα τρόφιμα προκειμένου να γίνουν στερεά γίνεται με πάρα πολλούς τρόπους. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία έχουν βοηθήσει ώστε να επιλέγεται για κάθε περίπτωση τροφίμου ή συστατικού που επιθυμείται η αφυδάτωσή του, ο πιο ιδανικός συνδυασμός μεθόδου και εξοπλισμού στα πλαίσια της επίτευξης της ποιότητας του προϊόντος και της αποτελεσματικής διαχείρισης των χρησιμοποιούμενων πόρων...
Read more...
 
Αφυδάτωση: απομάκρυνση νερού
Food processing
Αφυδάτωση: απομάκρυνση νερού
Η αφυδάτωση είναι μια διαδικασία αποβολής υγρασίας με ταυτόχρονη μεταφορά μάζας και θερμότητας στα τρόφιμα. Το νερό μεταφέρεται είτε ως υγρό είτε ως αέριο. Ως υγρό, είτε μεταφέρεται στην επιφάνεια του προϊόντος και εξατμίζεται, είτε εξατμίζεται εσωτερικά στη διεπιφάνεια υγρού- ατμού και κατόπιν μεταφέρεται στην επιφάνεια του τροφίμου όπου και εξατμίζεται. Η μεταφορά γίνεται λόγω διαφοράς συγκέντρωσης...
Read more...
 
Βασικές αρχές αφυδάτωσης
Food processing
Βασικές αρχές αφυδάτωσης
Ως αφυδάτωση (dehydration - drying) χαρακτηρίζεται η απομάκρυνση νερού από τα τρόφιμα με εξάτμιση ή εξάχνωση. Αποτέλεσμα αυτής είναι η μείωση της περιεχόμενης υγρασίας σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Σκοπό της αφυδάτωσης αποτελεί η συντήρηση των τροφίμων σε συνθήκες περιβάλλοντος για σημαντικά μεγάλο χρονικό διάστημα, με την προϋπόθεση ότι αυτό θα έχει συσκευασθεί κατάλληλα ώστε εμποδίζεται η προσρόφηση...
Read more...
 
Ασηπτική συσκευασία: τι είναι και πού χρησιμοποιείται
Packaging
Ασηπτική συσκευασία: τι είναι και πού χρησιμοποιείται
Mε τον όρο ασηπτική συσκευασία ορίζεται η τεχνολογία με την οποία ένα εμπορικά αποστειρωμένο προϊόν συσκευάζεται υπό ασηπτικές συνθήκες (περιβάλλον χωρίς καθόλου μικροοργανισμούς) σε ένα αποστειρωμένο περιέκτη ο οποίος στη συνέχεια κλείνεται ερμητικά έτσι ώστε να προστατεύσει το προϊόν από οποιασδήποτε μορφής επιμόλυνση.
Read more...
 
Κονσερβοποίηση
Food processing
Κονσερβοποίηση
  Η διαδικασία της κονσερβοποίησης είναι μια από τις πιο συνηθισμένες μεθόδους επεξεργασίας των τροφίμων με σκοπό την συντήρησή τους. Η κονσερβοποίηση συνίσταται στην θέρμανση των τροφίμων εντός κλειστών δοχείων με στόχο την καταστροφή των μικροοργανισμών, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αλλοίωση στο τρόφιμο ή βλάβη στην υγεία των καταναλωτών. Παράλληλα, τα τρόφιμα προφυλάσσονται για περαιτέρω...
Read more...
 
Τρόποι & βασικός εξοπλισμός εφαρμογής θερμικής επεξεργασίας στα τρόφιμα
Food processing
Τρόποι & βασικός εξοπλισμός εφαρμογής θερμικής επεξεργασίας στα τρόφιμα
  Οι θερμικές επεξεργασίες που υποβάλλονται τα τρόφιμα μπορεί να γίνουν με πολλές τεχνικές που εξαρτώνται τόσο από το είδος και τη φύση του τροφίμου όσο και από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Για την κατηγοριοποίηση αυτών θα μπορούσαν να διακριθούν δυο μεγάλες κατηγορίες αναφορικά με τον τρόπο μεταφοράς θερμότητας :
Read more...
 
Αρχές θερμικής επεξεργασίας
Food processing
Αρχές θερμικής επεξεργασίας
  Η θερμική επεξεργασία αποτελεί ίσως την πιο ευρέως διαδεδομένη μέθοδο επεξεργασίας και συντήρησης τροφίμων. Εφαρμόζονται με διάφορες μεθόδους (άμεση επαφή μέσου θέρμανσης με το τρόφιμο ή έμμεσα), και εντάσεις αναλόγως του επιδιωκόμενου αποτελέσματος (ζεμάτισμα, μαγείρεμα, παστερίωση, αποστείρωση) και του προϊόντος στο οποίο εφαρμόζονται (υγρό, στερεό). Μπορεί να εφαρμοστεί από μόνη της είτε...
Read more...
 
Συντήρηση τροφίμων υπό ψύξη
Food processing
Συντήρηση τροφίμων υπό ψύξη
Η συντήρηση των τροφίμων υπό χαμηλές θερμοκρασίες εφαρμόζεται από αρχαιοτάτων χρόνων. Σπήλαια και υπόγειοι χώροι χρησιμοποιούνταν προκειμένου να συντηρούνται τα τρόφιμα για περισσότερο χρόνο. Στις αρχές του 16ου αιώνα στις πόλεις ξεκίνησε να πωλείται πάγος. Η πρώτη ψυκτική μηχανή κατασκευάστηκε το 1834 από τον Jacob Perkins.Ως κοινή ψύξη νοείται η αποθήκευση σε θερμοκρασίες πάνω από την θερμοκρασία...
Read more...
 
Βασικές Αρχές Οργανοληπτικού Ελέγχου
Food Safety & Quality
Βασικές Αρχές Οργανοληπτικού Ελέγχου
  Οργάνωση και Σχεδίαση Οργανοληπτικής Μελέτης Ο οργανοληπτικός έλεγχος μπορεί να έχει ως σκοπό την βελτίωση ενός προϊόντος, την σύγκρισή του με άλλα προϊόντα ίδιου τύπου, την αντικατάσταση διαφόρων ουσιών σε αυτό, την εξοικονόμηση πόρων κ.α. Αφού καθοριστεί ο σκοπός της μελέτης ορίζονται και οι επιμέρους στόχοι των δοκιμών. Ο υπεύθυνος καλείται να επιλέξει σε ποια βασικά ερωτήματα θα πρέπει...
Read more...
 
Βασικές μέθοδοι στην Οργανοληπτική Αξιολόγηση Τροφίμων
Food Safety & Quality
Βασικές μέθοδοι στην Οργανοληπτική Αξιολόγηση Τροφίμων
Η αξιολόγηση των διαφόρων χαρακτηριστικών των τροφίμων που θα το κάνουν αποδεκτό ή όχι από τους καταναλωτές συνδυάζει τόσο την αξιολόγησή του με τις αντικειμενικές μεθόδους και τεχνικές ανάλυσης όσο και την οργανοληπτική τους αξιολόγηση. Η επιλογή ενός συγκεκριμένου τροφίμου έναντι κάποιων άλλων παρόμοιων στηρίζεται κατά πολύ στην προσωπική εκτίμηση του καταναλωτή η οποία προκύπτει από τις γευστικές...
Read more...
 
Οργανοληπτική Αξιολόγηση Τροφίμων
Food Safety & Quality
Οργανοληπτική Αξιολόγηση Τροφίμων
Ο Οργανοληπτικός έλεγχος και αξιολόγηση των τροφίμων ασχολείται με την αξιολόγηση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών ενός προϊόντος από τις αισθήσεις (ISO 5492:2008) και είναι συνυφασμένος με τις δοκιμές και τις μεθόδους αξιολόγησης. Ο μέσος καταναλωτής εφαρμόζει τις αρχές του οργανοληπτικού ελέγχου ίσως και άθελα του. Έτσι, σε κάθε ευκαιρία δοκιμάζει το προς κατανάλωση προϊόν. Το επεξεργάζεται με...
Read more...
 
Κακάο
Production flows
Κακάο
Το κακάο προέρχεται από τους σπόρους του δέντρου Theobroma cacao (της Οικογένειας Sterculiaceae), ενός μικρού, αειθαλούς φυτού που κατάγεται από την Κεντρική και Νότια Αμερική. Το κακάο καλλιεργείται σε πολλές περιοχές του Ισημερινού, στη σκιά μεγαλύτερων δένδρων. Οι κυριότερες περιοχές καλλιέργειας βρίσκονται στη Νότια Αμερική, τη Δυτική Αφρική και τη Νοτιοανατολική Ασία. Οι σπόροι του κακάο...
 
Τσάι & Υγεία
Water, refreshments & beverages
Τσάι & Υγεία
Το τσάι καταναλώνεται εδώ και χιλιάδες χρόνια και η γενική αντίληψη ήταν ότι προέρχεται από φυτό με φαρμακευτικές ιδιότητες. Η κατανάλωση  του ροφήματος του τσαγιού είναι δημοφιλής τόσο για την απόλαυση που προσφέρει, όσο και για τα οφέλη του στην υγεία. Το τσάι παραμένει το ρόφημα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση σε παγκόσμιο επίπεδο - μετά το νερό. Μαύρο, πράσινο, λευκό ή oolong, το τσάι προέρχεται...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 8 of 9

Follow us  facebook1 twitter1 rss1

 

 

 

 

 open graph 250

 
foodwastetrofos5 

 
 
oinografies new
Banner 
hotbites
monography
afieroma
 
exploresite
bletsas

newsletter
faq
answers

Banner

Εγγραφή στα Newsletters του Foodbites

Εγγραφτείτε στα newsletters του Foodbites και λάβετε όλες τις εξελίξεις στο χώρο της διατροφής εύκολα και γρήγορα, στο inbox σας!

Επιλέξτε το Newsletter που σας ενδιαφέρει
Foodbites Magazine
Νέα της αγοράς των τροφίμων και διατροφικές τάσεις . Εξελίξεις, νέα προϊόντα και ιστορίες τροφίμων
Foodbites Science Briefs
Εξελίξεις και καινοτομία στο χώρο της επιστήμης & τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής. Ασφάλεια & ποιότητα τροφίμων. Νομοθεσία τροφίμων.