Τρόφιμα ζωικής προέλευσης

Κρέας & αλιεύματα

Ενωσιακή νομοθεσία

Υγιεινή

Ισχύουν οι ειδικοί κανόνες που περιγράφονται στον Κανονισμό 853/2004. Σχετικά με τα μικροβιολογικά κριτήρια κατά τον επίσημο έλεγχο ισχύουν τα όσα περιγράφονται στον Κανονισμό 2073/2005.

Επισήμανση

Για τα αλιεύματα, πέραν των γενικών κανόνων επισήμανσης, ισχύουν και οι απαιτήσεις του Κανονισμού 1379/2013

Ελληνική Νομοθεσία

Κρέας & προϊόντα με βάση το κρέας

Ισχύουν τα όσα περιγράφονται στα άρθρα 88-91 του Κώδικα Τροφίμων & Ποτών

Αλιεύματα

Ισχύουν τα όσα περιγράφονται στα άρθρα 92-99 του Κώδικα Τροφίμων & Ποτών

 

Γαλακτοκομικά προϊόντα

Ενωσιακή νομοθεσία

Υγιεινή

Ισχύουν οι ειδικοί κανόνες που περιγράφονται στον Κανονισμό 853/2004. Σχετικά με τα μικροβιολογικά κριτήρια κατά τον επίσημο έλεγχο ισχύουν τα όσα περιγράφονται στον Κανονισμό 2073/2005.

Ελληνική Νομοθεσία

Ισχύουν τα όσα περιγράφονται στα άρθρα 79-86 του Κώδικα Τροφίμων & Ποτών

Σχετικά με την αναγραφή της χώρας καταγωγής του γάλακτος ισχύουν

 

Αυγά

Ενωσιακή νομοθεσία

Ο Κανονισμός 853/2004 ορίζει ως «αυγά»,  τα αυγά εκτρεφόμενων πτηνών με το κέλυφος εκτός από τα σπασμένα,  τα εκκολαφθέντα ή τα μαγειρευμένα αυγά τα οποία είναι κατάλληλα για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο ή για την παρασκευή προϊόντων αυγών

Υγιεινή

Ισχύουν οι ειδικοί κανόνες που περιγράφονται στον Κανονισμό 853/2004.

 • Ο κανονισμός ορίζει ότι στις εγκαταστάσεις του παραγωγού και μέχρι την πώλησή τους στον καταναλωτή,  τα αυγά πρέπει να παραμένουν καθαρά,  στεγνά,  απαλλαγμένα από εξωτερικές οσμές,  να προστατεύονται αποτελεσματικά από τους κραδασμούς και να μην είναι εκτεθειμένα απευθείας στο φως του ήλιου.
 • Τα αυγά πρέπει να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται μέχρι την πώληση στον τελικό καταναλωτή σε θερμοκρασία,  κατά προτίμηση σταθερή,  που εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή διατήρηση των ιδιοτήτων τους από πλευράς υγιεινής.
 • Τα αυγά πρέπει να παραδίδονται στον καταναλωτή εντός 21  ημερών το πολύ από την ωοτοκία.

Σχετικά με τα μικροβιολογικά κριτήρια κατά τον επίσημο έλεγχο ισχύουν τα όσα περιγράφονται στον Κανονισμό 2073/2005

Πρότυπα εμπορίας αυγών

Mε τον Κανονισμό 589/2008 θεσπίζονται μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού 1234/2007 και πιο συγκεκριμένα, λεπτομερείς προδιαγραφές εμπορίας αυγών. Για τους σκοπούς του Κανονισμού 1234/2007 ως αυγά ορίζονται τα αυγά με κέλυφος —εξαιρουμένων των σπασμένων αυγών, των αυγών που έχουν υποστεί επώαση και των βρασμένων  αυγών— που παράγονται από όρνιθες του είδους Gallus gallus και είναι κατάλληλα για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση ή για την παρασκευή προϊόντων με βάση τα αυγά

Ποιοτική κατάταξη των αυγών

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 589/2008, τα αυγά ανάλογα με την ποιότητά τους ταξινομούνται στις κατηγορίες Α και Β.

Τα αυγά της κατηγορίας Α παρουσιάζουν τα εξής ποιοτικά χαρακτηριστικά

 • κέλυφος και κελυφική μεμβράνη: κανονικό σχήμα, καθαρά και ανέπαφα
 • αεροθάλαμος: ύψος όχι μεγαλύτερο από 6 mm, σε κατάσταση ηρεμίας· για αυγά όμως που διατίθενται στο εμπόριο με την ένδειξη «εξαιρετικά», το ύψος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 mm
 • κρόκος: ορατός κατά την ωοσκόπηση μόνο υπό μορφή σκιάς, χωρίς σαφές περίγραμμα, μετακινείται ελαφρά κατά την περιστροφή του αυγού και επανέρχεται στην κεντρική θέση
 • ασπράδι: φωτεινό, διαυγές
 • βλαστικός δίσκος: ανεπαίσθητη ανάπτυξη
 • ξένες ύλες: δεν επιτρέπεται
 • ξένη οσμή: δεν επιτρέπεται

Αυγά της κατηγορίας Β είναι τα αυγά τα οποία δεν ανταποκρίνονται στα παραπάνω χαρακτηριστικά.

Ταξινόμηση των αυγών κατηγορίας Α (ανάλογα με το βάρος)

Τα αυγά της κατηγορίας Α ταξινομούνται ανάλογα με το βάρος ως εξής:

 1. XL — πολύ μεγάλο: βάρος ίσο ή μεγαλύτερο των 73 g
 2. L — μεγάλο: βάρος ίσο ή μεγαλύτερο των 63 g και μικρότερο των 73 g
 3. M — μεσαίο: βάρος ίσο ή μεγαλύτερο των 53 g και μικρότερο των 63 g
 4. S — μικρό: βάρος μικρότερο των 53 g

Η κατηγορία βάρους δηλώνεται με τα παραπάνω γράμματα  ή τους αντίστοιχους όρους με συνδυασμό αυτών. Η δήλωση μπορεί να συμπληρώνεται από ένδειξη της αντίστοιχης περιοχής τιμών.
Όταν συσκευάζονται στην ίδια συσκευασία αυγά της κατηγορίας Α διαφορετικού μεγέθους, το ελάχιστο καθαρό βάρος των αυγών αναφέρεται σε γραμμάρια και η ένδειξη «Αυγά διαφόρων μεγεθών» ή αντίστοιχοι όροι αναγράφονται στην εξωτερική επιφάνεια της συσκευασίας.
Το άρθρο 9 του κανονισμού 589/2008 ορίζει ότι τα αυγά της κατηγορίας Α πρέπει να σημαίνονται με τον κωδικό παραγωγού. Ο κωδικός παραγωγού  πρέπει να αποτελείται από τους κωδικούς και τα γράμματα που προβλέπονται στο σημείο 2 του παραρτήματος της  οδηγίας 2002/4 .

Πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς και ευανάγνωστα και να έχει ελάχιστο ύψος 2 mm.

Μέλι

Ενωσιακή νομοθεσία

Η Οδηγία 2001/110 για το μέλι καθορίζει ποιοτικές προδιαγραφές για το μέλι.
Οι προδιαγραφές καθορίζονται σε σχέση με την περιεκτικότητα σε σάκχαρα, σακχαρόζη, την περιεκτικότητα σε υγρασία, σε μη υδατοδιαλυτές ουσίες, την ηλεκτρική αγωγιμότητα και τα ελεύθερα οξέα. Επίσης, περιλαμβάνονται τα ελάχιστα επίπεδα διαστάσης και ένα μέγιστο επίπεδο της υδροξυμεθυλοφουρφουράλης (HMF)

Ελληνική Νομοθεσία

Ισχύουν τα όσα περιγράφονται στο άρθρο 67 του Κώδικα Τροφίμων & Ποτών

© 2024 foodbites