Ασηπτική Συσκευασία, aseptic packaging

Μέθοδος συσκευασίας τροφίμων σύμφωνα με την οποία το τρόφιμο και η συσκευασία αποστειρώνονται ξεχωριστά και στη συνέχεια το τρόφιμο συσκευάζεται στο συγκεκριμένο υλικό υπό αποστειρωμένες συνθήκες. Το τρόφιμο έχει επεξεργαστεί θερμικά βάσει των συγκεκριμένων απαιτήσεων που επιβάλλει η σύνθεσή του και τα φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά (pH, υφή κλπ) σε κατάλληλες εγκαταστάσεις (εναλλάκτες πλακοειδείς, σωληνωτούς κλπ) και στη συνέχεια εφόσον ψυχθεί σε θερμοκρασίες συνήθως χαμηλότερες από 35οC, συσκευάζεται στο αποστειρωμένο υλικό σε αποστειρωμένο περιβάλλον. Η αποστείρωση του υλικού γίνεται με χρήση υπεροξειδίου του υδρογόνου. Κατά παρόμοιο τρόπο δημιουργείται και η αποστείρωση του χώρου συσκευασίας με συνδυασμό θερμού αέρα και /ή χρήση υπεροξειδίου του υδρογόνου. Η τεχνολογία αυτή έχει πάρα πολύ εξελιχθεί και ενώ οι αρχικές εφαρμογές αφορούσαν κυρίως υγρά προϊόντα (πχ γάλα) τώρα χρησιμοποιείται και για τρόφιμα που περιέχουν και στερεά τεμάχια που διατηρούνται είτε εκτός είτε εντός ψυγείου.

© 2024 foodbites