Διαβάζω την ετικέτα στα αυγά

Στην ετικέτα βλέπω ότι τα αυγά είναι Κατηγορίας Α. Τι σημαίνει αυτό;
Τα αυγά ανάλογα με την ποιότητά τους ταξινομούνται στις κατηγορίες Α και Β.
Τα αυγά της κατηγορίας Α παρουσιάζουν  τα εξής ποιοτικά χαρακτηριστικά.
α) κέλυφος και κελυφική μεμβράνη: κανονικό σχήμα, καθαρά και ανέπαφα
β) αεροθάλαμος: ύψος όχι μεγαλύτερο από 6 mm, σε κατάσταση ηρεμίας· για αυγά όμως που διατίθενται στο εμπόριο με την ένδειξη «εξαιρετικά», το ύψος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 mm
γ) κρόκος: ορατός κατά την ωοσκόπηση μόνο υπό μορφή σκιάς, χωρίς σαφές περίγραμμα, μετακινείται ελαφρά κατά την περιστροφή του αυγού και επανέρχεται στην κεντρική θέση
δ) ασπράδι: φωτεινό, διαυγές
ε) βλαστικός δίσκος: ανεπαίσθητη ανάπτυξη
στ) ξένες ύλες: δεν επιτρέπεται
ζ) ξένη οσμή: δεν επιτρέπεται

Αυγά της κατηγορίας Β είναι τα αυγά τα οποία δεν εμφανίζουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά και προορίζονται για χρήση από τη Βιομηχανία Τροφίμων

Στη συσκευασία των αυγών υπάρχει ένδειξη σχετικά με το βάρος τους. Τι δείχνει η ένδειξη αυτή;
Τα αυγά της κατηγορίας Α ταξινομούνται ανάλογα με το βάρος ως εξής:
α) XL — πολύ μεγάλο: βάρος ίσο ή μεγαλύτερο των 73 g
β) L — μεγάλο: βάρος ίσο ή μεγαλύτερο των 63 g και μικρότερο των 73 g
γ) M — μεσαίο: βάρος ίσο ή μεγαλύτερο των 53 g και μικρότερο των 63 g
δ) S — μικρό: βάρος μικρότερο των 53 g

Τι στοιχεία πρέπει να έχει η επισήμανση των  συσκευασιών αυγών;
Τα αυγά πρέπει να ταξινομούνται, σημαίνονται και συσκευάζονται εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία ωοτοκίας. Ωστόσο, τα αυγά που διατίθενται στο εμπόριο ως “Εξαιρετικά” ή “Εξαιρετικά φρέσκα” πρέπει να ταξινομούνται, σημαίνονται και συσκευάζονται εντός τεσσάρων ημερών από την ημερομηνία ωοτοκίας
Οι συσκευασίες που περιέχουν αυγά της κατηγορίας Α φέρουν στην εξωτερική επιφάνεια κατά τρόπο ευκρινή και ευανάγνωστο:
α) τον κωδικό του κέντρου συσκευασίας
β) την κατηγορία ποιότητας
γ) την κατηγορία βάρους
δ) την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας

Υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις επισήμανσης για τον τρόπο εκτροφής;
Οι  συσκευασίες που περιέχουν αυγά της κατηγορίας Α πρέπει να φέρουν τη μέθοδο εκτροφής στην εξωτερική επιφάνεια κατά τρόπο ευκρινή και ευανάγνωστο. Για την ταυτοποίηση της μεθόδου εκτροφής, χρησιμοποιούνται οι όροι
1-    Αυγά ελεύθερης βοσκής
2-    Αυγά αχυρώνα ή αυγά στρωμνής
3-    Αυγά κλωβοστοιχίας

Τι πληροφορίες πρέπει να δίνονται στη χύμα πώληση αυγών;
Για πωλήσεις αυγών χύμα, είναι σκόπιμο να παρέχονται στον καταναλωτή με τρόπο ευκρινή και ευανάγνωστο οι ακόλουθες πληροφορίες:
α) η κατηγορία ποιότητας
β) η κατηγορία βάρους
γ) ένδειξη της μεθόδου εκτροφής
δ) διευκρίνιση της έννοιας του κωδικού παραγωγού
ε) η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας

Τι είναι τα κέντρα συσκευασίας;
Είναι τα κέντρα ωοσκόπησης ή ωοσκοπικά κέντρα. Πρόκειται για επιχειρήσεις συσκευασίας αυγών οι οποίες διαθέτουν τον τεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται για τον ορθό έλεγχο των αυγών.  Αυτός περιλαμβάνει:
α) κατάλληλο εξοπλισμό ωοσκόπησης, για την εξέταση της ποιότητας κάθε αυγού χωριστά,
β) εξοπλισμό μέτρησης του ύψους του αεροθαλάμου
γ) εξοπλισμό ταξινόμησης των αυγών ανά κατηγορία βάρους
δ) εξοπλισμό σήμανσης των αυγών

Αναλυτικές πληροφορίες για την επισήμανση των αυγών μπορείτε να διαβάσετε στη σχετική σελίδα της νομοθεσίας

© 2023 foodbites