Η εκπαίδευση των χειριστών τροφίμων αποτελεί υποχρέωση της επιχείρησης;

ΝΑΙ. Η επιχείρηση πρέπει να μεριμνά ώστε όλοι όσοι εμπλέκονται στον χειρισμό τροφίμων να έχουν την απαραίτητη κατάρτιση σε θέματα ασφάλειας τροφίμων και τήρησης κανόνων ατομικής υγιεινής
Αν η επιχείρηση απασχολεί μόνιμο υπάλληλο για τον  οποίο αποδεικνύεται η επάρκεια γνώσεων σε θέματα ασφάλειας τροφίμων (σχετικό πτυχίο, εγγραφή στα μητρώα εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ, κλπ) μπορεί να πραγματοποιήσει από μόνη της την εκπαίδευση του προσωπικού, έχοντας σαν εκπαιδευτή τον υπάλληλο αυτό.  Σε αντίθετη περίπτωση το προσωπικό παρακολουθεί τη βασική εκπαίδευση επιπεδου-1 του ΕΦΕΤ, η οποία πραγματοποιείται από ΚΕΚ που έχουν κοινοποιήσει το πρόγραμμα στον ΕΦΕΤ και έχουν λάβει τη σχετική άδεια

© 2023 foodbites