Εμπλουτισμός

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο Κανονισμός 1925/2006  διέπει τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών και ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα. Στον Κανονισμό αυτό γίνεται αναφορά στις επιτρεπόμενες μορφές βιταμινών και ανόργανων συστατικών με τις οποίες μπορούν να εμπλουτίζονται τα τρόφιμα, οι κανόνες επισήμανσης τους και η διαδικασία κατάρτισης του κοινοτικού καταλόγου επιτρεπόμενων μορφών βιταμινών και ανόργανων συστατικών.

Εφαρμοστικά μέτρα

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού 1925/2006 , παράγραφος 4, (Απαγορευμένες ουσίες, ουσίες με περιορισμό χρήσης ή ουσίες υπό κοινοτική διερεύνηση), “Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων, ή οποιοσδήποτε άλλος ενδιαφερόμενος, μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να υποβάλλουν στην Αρχή φάκελο με τα επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ασφάλεια μιας ουσίας που αναγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, Μέρος Γ, με βάση τους όρους χρήσης της στα τρόφιμα ή σε μια κατηγορία τροφίμων και εξηγώντας τον σκοπό της χρήσης αυτής. Η Αρχή ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, για την υποβολή αυτή και θέτει τον φάκελο στη διάθεσή τους“. Με τον Κανονισμό 307/2012 της 11ης Απριλίου 2012, θεσπίζονται εφαρμοστικά μέτρα για τον καθορισμό της διαδικασίας αυτής

Εκτελεστικός Κανονισμός 489/2012

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού 1925/2006, το αργότερο την 1η Ιουλίου 2013, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη παρέχουν τις αναγκαίες σχετικές πληροφορίες στην Επιτροπή. Η πληροφόρηση από τα Κράτη – Μέλη πρέπει να γίνει τον προσεχή Ιούλιο. Στον Κανονισμό 489/2012 δίνονται οι προδιαγραφές για τον τρόπο παροχής των πληροφοριών από τα Κράτη – Μέλη προς την Επιτροπή.

Βοηθητικά έγγραφα

Μητρώο επιτρεπόμενων μορφών βιταμινών & ανόργανων συστατικών για τον εμπλουτισμό των τροφίμων

Ετικέτες:

© 2024 foodbites