Γενικές Αρχές

Ενωσιακή Νομοθεσία

O Κανονισμός 178/2002

Οι βασικές αρχές της κοινοτικής νομοθεσίας τροφίμων περιγράφονται στον Κανονισμό 178/2002 . Τα βασικά σημεία που εισάγει ο Κανονισμός αυτός είναι:

  • Δίνονται βασικοί ορισμοί (τρόφιμο, υπεύθυνος επιχείρησης, ιχνηλασιμότητα, κλπ.)
  • Η ευθύνη των επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών για την ασφάλεια των τροφίμων / ζωοτροφών που παρέχουν
  • Η υποχρέωσή τους για εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας και ενημέρωσης των αρμόδιων αρχών σε περίπτωση περιστατικού που σχετίζεται με την ασφάλεια του τροφίμου/ζωοτροφής.

Επίσης, στον Κανονισμό καθορίζεται η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) .  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει και κείμενο κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του σχετικού Κανονισμού. Τα βασικά σημεία που θίγει το κείμενο αυτό αφορούν:

  1. Στις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων τροφίμων/ζωοτροφών
  2. Στις απαιτήσεις της ιχνηλασιμότητας
  3. Στις ενέργειες της επιχείρησης κατά την ανάκληση / απόσυρση μη ασφαλών τροφίμων / ζωοτροφών

Στα εφαρμοστικά μέτρα του Κανονισμού ανήκει ο Κανονισμός 2230/2004 όσον αφορά στο δίκτυο των οργανισμών που ασκούν δραστηριότητες σε τομείς συναφείς με εκείνους της αποστολής της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Ο επίσημος έλεγχος των τροφίμων – το νέο θεσμικό πλαίσιο

Από τις 14.12.2019 έχουν καταργηθεί οι παλιότεροι Κανονισμοί για τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων (882/2004 και 854/2004)
Το νέο πλαίσιο περιγράφεται στον Κανονισμό 2017/625 . Ο κανονισμός αυτός συνοδεύεται από κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικούς κανονισμούς

 

Νέες απαιτήσεις σχετικά με τη διαφάνεια των εκτιμήσεων επικινδυνότητας

Από τις 27 Μαρτίου 2021 θα τεθεί σε εφαρμογή ο Κανονισμός 2019/1381 για τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ. Περιληπτικά η νέα διαδικασία για τη διαφάνεια στην εκτίμηση της επικινδυνότητας (risk assessment) αποτυπώνεται στο παρακάτω infographic

Βοηθητικά έγγραφα

Στο μονόφυλλο αυτό συνοψίζονται οι βασικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων τροφίμων

Στο έγγραφο αυτό αποσαφηνίζονται με παραδείγματα οι απαιτήσεις για την ιχνηλασιμότητα

Ελληνική Νομοθεσία

Οι επιπλέον ειδικότερες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας κυρίως σε θέματα προδιαγραφών ποιότητας αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Επίσης κάποια θέματα νομοθεσίας τροφίμων αναφέρονται στους Κανόνες Διακίνησης / Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ)

 

Κυπριακή Νομοθεσία

Στην Κύπρο , η Υγειονομική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας είναι η Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή και τον έλεγχο της νέας εναρμονισμένης κοινοτικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα γι’ αυτό και σε συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αναπτύσσουν μια ενιαία και ολοκληρωμένη πολιτική για την ασφάλεια των τροφίμων. Συναρμόδια Αρχή είναι το Γενικό Χημείο του Κράτους

 

Βασικό νομοθετικό κείμενο της εθνικής Κυπριακής Νομοθεσίας, αποτελεί ο Περί Τροφίμων Νόμος. Δείτε εδώ τα πλήρη κείμενα του Νόμου με τις τροποποιήσεις του

Δείτε επίσης….

Τέλος σας προτείνουμε να δείτε τη σελίδα με τα Standards του Codex Alimentarius , καθώς και να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της EFSA

© 2024 foodbites