Ποια είναι τα βασικά προαπαιτούμενα που έχω υποχρέωση να τηρώ;

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων είναι η τήρηση κάποιων γενικών πρακτικών ή προαπαιτούμενων προγραμμάτων όπως λέγονται . Τέτοια προαπαιτούμενα προγράμματα είναι 

  • η τήρηση κανόνων ατομικής υγιεινής, 
  • ο σωστός σχεδιασμός εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, 
  • η εξασφάλιση παροχής νερού κατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλωση, 
  • ο αποκλεισμός βιολογικών εχθρών (έντομα, πτηνά, τρωκτικά), 
  • η

Περισσότερα

Ποιες είναι οι βασικές ευθύνες των επιχειρήσεων σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία;

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 178/2002 οι βασικές ευθύνες των επιχειρήσεων τροφίμων είναι οι εξής:

Ασφάλεια
Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να διαθέτουν μη ασφαλή τρόφιμα
Υπευθυνότητα
Αποτελεί ευθύνη των επιχειρήσεων η παραγωγή, επεξεργασία, διακίνηση και διάθεση ασφαλών τροφίμων
Ιχνηλασιμότητα
Οι επιχειρήσεις τροφίμων πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίζουν εάν ζητηθεί …

Περισσότερα

Η εκπαίδευση των χειριστών τροφίμων αποτελεί υποχρέωση της επιχείρησης;

ΝΑΙ. Η επιχείρηση πρέπει να μεριμνά ώστε όλοι όσοι εμπλέκονται στον χειρισμό τροφίμων να έχουν την απαραίτητη κατάρτιση σε θέματα ασφάλειας τροφίμων και τήρησης κανόνων ατομικής υγιεινής
Αν η επιχείρηση απασχολεί μόνιμο υπάλληλο για τον  οποίο αποδεικνύεται η επάρκεια γνώσεων σε θέματα ασφάλειας τροφίμων (σχετικό πτυχίο, εγγραφή στα μητρώα εκπαιδευτών …

Περισσότερα

Πιστοποίηση κατά HACCP : Είναι υποχρεωτική απαίτηση της νομοθεσίας;

Όχι. Βάσει του Κανονισμού 852/2004 κάθε επιχείρηση που παράγει, συσκευάζει, διακινεί τρόφιμα, είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει ένα σύστημα αυτοελέγχου ή ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων όπως αλλιώς λέγεται,  βασισμένο στις αρχές HACCP. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τεκμηριώνει στις αρμόδιες αρχές ότι λαμβάνει όλα …

Περισσότερα

© 2024 foodbites