Πιστοποίηση κατά HACCP : Είναι υποχρεωτική απαίτηση της νομοθεσίας;

Όχι. Βάσει του Κανονισμού 852/2004 κάθε επιχείρηση που παράγει, συσκευάζει, διακινεί τρόφιμα, είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει ένα σύστημα αυτοελέγχου ή ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων όπως αλλιώς λέγεται,  βασισμένο στις αρχές HACCP. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τεκμηριώνει στις αρμόδιες αρχές ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε το προιόν που παράγει, συσκευάζει ή διακινεί είναι ασφαλές.
Η πιστοποίηση ενός συστήματος αυτοελέγχου γίνεται με βάση διεθνή ή εθνικά Πρότυπα πχ ISO 22000:2005, BRC, IFS, κλπ, με τα οποία πιστοποιείται από έναν Φορέα Πιστοποίησης, ότι η επιχείρηση εκπληρώνει τόσο τις αρχές του HACCP, όσο και επιπλέον προδιαγραφές που προβλέπονται από τα συγκεκριμένα Πρότυπα.
Επομένως είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ η ύπαρξη συστήματος αυτοελέγχου βάσει των αρχών HACCP και ΟΧΙ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ.
Το εύρος στο οποίο θα τεκμηριώνεται το σύστημα αυτοελέγχου εξαρτάται από το είδος και το μέγεθος της κάθε επιχείρησης.

© 2024 foodbites