Πορώδες

Το ποσοστό του κενού χώρου που περιέχεται σε ένα υλικό, εκφραζόμενο ως ποσοστό του συνολικού του όγκου. Υλικά με υψηλό πορώδες χαρακτηρίζονται από υψηλή διαπερατότητα. Η γνώση του πορώδους ενός υλικού (ειδικά στην περίπτωση της συσκευασίας τροφίμων) έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί όσο μεγαλύτερο είναι το πορώδες ενός υλικού, τόσο μικρότερη είναι η μηχανική του αντοχή. Επιπλέον, όσο μεγαλύτερο είναι το πορώδες, τόσο ευκολότερα εμποτίζεται το υλικό από το νερό που μπορεί να προκαλέσει σειρά προβλημάτων, ειδικά σε περιπτώσεις θερμοκρασιακών μεταβολών.

© 2023 foodbites