Πρόσθετα Τροφίμων: Τι είναι και πως αξιολογείται η ασφάλειά τους

Τι είναι τα πρόσθετα;
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1333/2008 «πρόσθετο τροφίμων είναι κάθε ουσία που συνήθως δεν καταναλώνεται αυτή καθ’ εαυτή ως τρόφιμο και δεν χρησιμοποιείται συνήθως ως χαρακτηριστικό συστατικό τροφίμων, είτε έχει θρεπτική αξία είτε όχι, και της οποίας η σκόπιμη προσθήκη στο τρόφιμο για ένα τεχνολογικό σκοπό κατά την παρασκευή, τη μεταποίηση, την προετοιμασία, την επεξεργασία, τη συσκευασία, τη μεταφορά ή την αποθήκευση αυτού του τροφίμου έχει ως αποτέλεσμα, ή αναμένεται εύλογα να έχει ως αποτέλεσμα, ότι η ουσία ή παράγωγα αυτής καθίστανται άμεσα ή έμμεσα συστατικό αυτών των τροφίμων»
Πιο απλά τα πρόσθετα τροφίμων είναι φυσικές ή συνθετικές ουσίες που προστίθενται σκόπιμα στα τρόφιμα για να επιτελέσουν ορισμένες τεχνολογικές λειτουργίες (πχ χρώση, συντήρηση, κλπ)

Τι σημαίνει ο αριθμός Ε στις ετικέτες των τροφίμων;
Για να υπάρξει κοινός κώδικας επικοινωνίας των προσθέτων, αυτά όταν αξιολογούνται από τα αρμόδια επιστημονικά όργανα και εγκρίνονται οι όροι χρήσης τους, κωδικοποιούνται με το γράμμα Ε ακολουθούμενο από ένα τριψήφιο ή τετραψήφιο αριθμό.

Που μπορώ να βρω κατάλογο με τα επιτρεπόμενα πρόσθετα;
Στα Παραρτήματα του Κανονισμού 1333/2008 υπάρχουν τα επιτρεπόμενα ανά κατηγορίες τροφίμων πρόσθετα. Δείτε στην ενότητα της Νομοθεσίας περισσότερες λεπτομέρειες.
Επίσης μπορείτε να πλοηγηθείτε on-line στον Κοινοτικό Μητρώο εγκεκριμένων προσθέτων

Τι σημαίνει η αρχή quantum satis (Όσο αρκεί);
Η αρχή σύμφωνα με την οποία δεν καθορίζεται ανώτατο αριθμητικό επίπεδο και οι ουσίες χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ορθή παρασκευαστική πρακτική, σε επίπεδο που δεν υπερβαίνει το αναγκαίο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και υπό τον όρο ότι δεν παραπλανάται ο καταναλωτής

Τι είναι η Αποδεκτή Ημερήσια Πρόσληψη ( Acceptable Daily Intake- ADI);
Η ποσότητα ενός προσθέτου που μπορεί να προσλαμβάνεται σε ημερήσια βάση από τον άνθρωπο χωρίς να του δημιουργήσει κάποιο κίνδυνο στην προβλεπόμενη διάρκεια της ζωής του. Καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη μέγιστη δυνατή ποσότητα αυτού του συστατικού η οποία δεν προκαλεί κανένα αρνητικό αποτέλεσμα σε πειραματόζωα και η οποία στη συνέχεια υποπολλαπλασιάζεται με το συντελεστή ασφάλειας 100. Εκφράζεται με βάση τη μάζα σώματος (συνήθως σε mg/kg βάρους σώματος).

 

Διαβάστε επίσης: Πρόσθετα- Μύθοι & Αλήθειες

© 2024 foodbites