Δομές Πρωτεϊνών, Protein structures

Πρωτοταγής

Είναι η αλληλουχία των αμινοξέων. Η δομή αυτή καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις ιδιότητες της πρωτεΐνης, καθώς και τη δευτεροταγή και την τριτοταγή δομή αυτής

Δευτεροταγής

Η δευτεροταγής δομή αναφέρεται στον τρισδιάστατο τρόπο διάταξης των σχετικά γειτονικών τμημάτων της πρωτεϊνικής αλυσίδας. Είναι η διάταξη που λαμβάνει στο χώρο η πολυπεπτιδική αλυσίδα γύρω από τον άξονα που σχηματίζεται από τον πεπτιδικό δεσμό. Η δομή μίας πρωτεΐνης στο χώρο δεν είναι τυχαία, αλλά παρουσιάζει μία επανάληψη, σε κανονικά διαστήματα, ορισμένων τμημάτων της πρωτεϊνικής αλυσίδας τα οποία καλούνται “περίοδοι ταυτότητας”.

Τριτοταγής

Η τριτοταγής δομή αναφέρεται στην τρισδιάστατη οργάνωση μεγάλων τμημάτων της πρωτεϊνικής αλυσίδας. Περιλαμβάνει τη διάταξη στο χώρο τμημάτων που διαθέτουν δευτεροταγή δομή όσο και τμημάτων που δεν διαθέτουν τέτοια δομή. Προκύπτει από την αναδίπλωση των αλύσων. Στην τριτοταγή δομή τα αναδιπλωμένα τμήματα του πρωτεϊνικού μορίου συνδέονται μεταξύ τους κυρίως με ομοιοπολικούς δισουλφιδικούς δεσμούς που αυξάνουν σημαντικά τη σταθερότητα του μορίου.

Τεταρτοταγής

Η τεταρτοταγής δομή αφορά τη διάταξη μεγάλων πολυπεπτιδικών αλυσίδων και είναι το αποτέλεσμα αλληλεπιδράσεων περισσότερων της μίας πολυπεπτιδικών αλυσίδων προς σχηματισμό σταθερότερων συνόλων.

© 2024 foodbites