research march 2014

Συνέδριο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ευρωπαϊκού Κλάδου Τροφίμων

Διήμερο Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Μαρτίου 2014 στην Αθήνα σχετικά με την έρευνα και την καινοτομία ως εργαλεία ανταγωνιστικότητας του Ευρωπαικού Κλάδου Τροφίμων
Η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, σε συνεργασία με τη ΓΓΕΤ και τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ (DG RTD) διοργάνωσε διήμερο Συνέδριο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 10 και 11 Μαρτίου 2014 με θέμα τους βασικούς μοχλούς για την έρευνα και την καινοτομία του Ευρωπαϊκού Κλάδου Τροφίμων. Στη διοργάνωση του Συνεδρίου συμμετείχαν ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), η Ευρωπαϊκή και η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα «Food for Life».
Στόχος του συνεδρίου ήταν να προωθήσει την έρευνα και την καινοτομία, ως πολύτιμα εργαλεία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ευρωπαϊκού Κλάδου Τροφίμων και την ισορροπημένη και ασφαλή διατροφή μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών.
Στο Συνέδριο, απηύθυναν χαιρετισμό οι κ.κ. Χρ. Βασιλάκος / Γενικός Γραμματέας Ε&Τ, J. Bell / Director General for Research & Innovation, Director for Bioeconomy, M. King / DG for Maritime Affairs & Fisheries, Ε. Καλούσης / Πρόεδρος ΣΕΒΤ, J. S. Perez / Πρόεδρος FOODDRINKEUROPE, Δ. Βαλαχής / Πρόεδρος ΣΕΦ και Α. Κατσανιώτης / Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας.
Το Συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 240 σύνεδροι από την όλη την Ευρώπη, έδωσε τη δυνατότητα στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της Ευρώπης, στις επιχειρήσεις τροφίμων και στους αξιωματούχους της ΕΕ να έρθουν σε επαφή, να ενημερωθούν για το νέο Πρόγραμμα – Πλαίσιο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» και για τις νέες τεχνολογικές και ερευνητικές εξελίξεις, να συζητήσουν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και να θέσουν τις βάσεις για μελλοντικές συνεργίες και συνεργασίες.  
Οι εργασίες του Συνεδρίου, που αφορούσαν στα θέματα των τροφίμων, της διατροφής, της πρωτογενούς παραγωγής, των υδατοκαλλιεργειών και των καταναλωτών, οδήγησαν στα εξής συμπεράσματα:

  • Η κυριότερη πρόκληση για τον Κλάδο των Τροφίμων είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητάς του, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσα από δράσεις έρευνας και καινοτομίας.
  • Πρέπει να βελτιωθεί ο μηχανισμός μεταφοράς τεχνολογίας και διασύνδεσης έρευνας και αγοράς μέσα από την ανάπτυξη στοχευμένων δράσεων κυρίως για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
  • Υπάρχει ανάγκη επαναφοράς των υγιεινών προτύπων διατροφής στον ευρωπαϊκό πληθυσμό, που θα μπορούσαν να βασιστούν στις αρχές της μεσογειακής διατροφής, καθώς επίσης και εύρεσης λύσεων για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών του γηράσκοντος πληθυσμού.
  • Υπάρχει ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση αντιμετώπισης της σπατάλης τροφίμων μέσα από την ανάπτυξη δράσεων έρευνας και καινοτομίας και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.
  • Υπάρχει ανάγκη για διαρκή ενημέρωση των αγροτών για την προώθηση της καινοτομίας στο πρωτογενή τομέα.
  • Χρειάζεται ενίσχυση της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες για ζωικές πρωτεΐνες και διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών και των επιπτώσεων, που προκαλούν μεταξύ τους.
  • Ιδιαίτερη σημασία έχει η εκπαίδευση των καταναλωτών σχετικά με την παραγωγή των τροφίμων.
  • Είναι απαραίτητη η συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, προκειμένου  να γεφυρωθεί το κενό που υπάρχει ανάμεσα στην έρευνα και στην αγορά και να αντιμετωπισθούν τα εμπόδια, που υπάρχουν για την καινοτομία.

Οι εργασίες του Συνεδρίου έκλεισαν με τη διαπίστωση ότι το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία, «Ορίζοντας 2020»,σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίσει όλες τις παραπάνω προκλήσεις, που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και οι συγκεκριμένοι Κλάδοι.
Στα πλαίσια του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε την 1η ημέρα Συνέντευξη Τύπου, στην οποία συμμετείχαν οι κ.κ. Χρ. Βασιλάκος / Γενικός Γραμματέας Ε&Τ, Ε. Καλούσης / Πρόεδρος ΣΕΒΤ, Δ. Βαλαχής / Πρόεδρος ΣΕΦ και Α. Κατσανιώτης / Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη συμβολή της καινοτομίας στην ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα του Κλάδου. Επίσης κατά το Συνέδριο έλαβαν χώρα 2 πολύ σημαντικές συναντήσεις: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας  «Food for Life», που θα καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ερευνητική ατζέντα του «Ορίζοντας 2020» για τον Κλάδο των Τροφίμων και η 15η Συνάντηση του Δικτύου των Εθνικών Τεχνολογικών Πλατφορμών «Food for Life», που εργάζονται σε εθνικό επίπεδο για τη διαμόρφωση ερευνητικών προτεραιοτήτων.

© 2024 foodbites