Τι πρέπει να προσέχουμε σε μια επιχείρηση ώστε να διαθέτουμε ασφαλή τρόφιμα;

Σκοπός των μέτρων που λαμβάνονται είναι η μείωση της πιθανότητας εμφάνισης συγκεκριμένων κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων. Οι κίνδυνοι αυτοί μπορεί να είναι βιολογικοί, χημικοί, φυσικοί.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων είναι η τήρηση κάποιων γενικών πρακτικών ή προαπαιτούμενων προγραμμάτων όπως λέγονται . Τέτοια προαπαιτούμενα προγράμματα είναι
•    η τήρηση κανόνων ατομικής υγιεινής,
•    ο σωστός σχεδιασμός εγκαταστάσεων και εξοπλισμού,
•    η εξασφάλιση παροχής νερού κατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλωση,
•    ο αποκλεισμός βιολογικών εχθρών (έντομα, πτηνά, τρωκτικά),
•    η προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού,
•    η εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του εξοπλισμού μετρήσεων (πχ διακρίβωση, βαθμονόμηση οργάνων μέτρησης)
•    εξασφάλιση διαδικασιών επαρκούς καθαρισμού και εξυγίανσης εξοπλισμού και χώρων με χρήση εγκεκριμένων σκευασμάτων
•    η εκπαίδευση του προσωπικού
•    η ύπαρξη διαδικασιών χειρισμού περιστατικών που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων

© 2023 foodbites