372

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την επισήμανση των τροφίμων

Ο νέος Κανονισμός 1169/2011  για “την παροχή πληροφοριών στον καταναλωτή τροφίμων”, είναι το πιο πρόσφατο νομικό κείμενο της ΕΕ που αφορά σε οριζόντια θέματα επισήμανσης, παρουσίασης και διαφήμισης τροφίμων.  Μέσα από το άρθρο αυτό θα προσπαθήσουμε να σας εξηγήσουμε  σε αδρές γραμμές τα βασικά του σημεία και τί αλλαγές φέρνει στα όσα γνωρίζαμε έως τώρα για τις απαιτήσεις της επισήμανσης των τροφίμων.

Ποια νομοθετικά κείμενα ενοποιούνται με τον νέο Κανονισμό;
Ο Κανονισμός 1169/2011 ενσωματώνει κατά κύριο λόγο τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/13  (γενικές απαιτήσεις επισήμανσης) και της Οδηγίας 90/496 (διατροφική επισήμανση). Παράλληλα μια σειρά από ειδικότερες διατάξεις σχετικών με απαιτήσεις επισήμανσης ενσωματώνονται στο νέο Κανονισμό. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Οδηγία 2002/67 (επισήμανση των τροφίμων που περιέχουν κινίνη και καφεΐνη).
  • Οδηγία 2008/5 σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεπομένων από την οδηγία 2000/13
  • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 608/2004 για τη σήμανση των τροφίμων και των συστατικών τροφίμων με προσθήκη φυτοστερόλων, φυτοστερολεστέρων, φυτοστανόλων ή φυτοστανολεστέρων.

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου Κανονισμού;
Ο Κανονισμός γίνεται εύχρηστο εργαλείο στα χέρια τόσο των επιχειρήσεων όσο και των αρμόδιων αρχών ελέγχου, αφού πλέον σε ένα ενιαίο κείμενο ενοποιούνται πολλές διατάξεις  χαρακτηριστικό των οποίων ήταν η συνεχής αναθεώρηση . Το γεγονός ότι όλες αυτές οι διατάξεις στο κοινοτικό δίκαιο ήταν σε μορφή Οδηγιών, καθιστούσε ακόμη πιο ανομοιόμορφη την εφαρμογή τους καθώς θα πρέπει κάθε μία από αυτές να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο κάθε ενός από τα 27 Κράτη – Μέλη. Ο Κανονισμός αντίθετα ενοποιεί όλες αυτές τις Οδηγίες και εφαρμόζεται ταυτόχρονα από όλα τα Κράτη – Μέλη χωρίς να απαιτείται ενσωμάτωση σε εθνικό δίκαιο.
Επίσης ο Κανονισμός ισχύει για όλα τα τρόφιμα που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή, περιλαμβανομένων των τροφίμων που διατίθενται από τις μονάδες μαζικής εστίασης.

Ποιες αλλαγές επιφέρει ο νέος Κανονισμός σε ότι ίσχυε έως σήμερα;
Ένα βασικό σημείο του νέου Κανονισμού είναι  ότι κάνει ξεκάθαρη την αρχή του due diligence, του επιμερισμού δηλαδή των ευθυνών, κάτι που δεν ήταν απόλυτα σαφές σε παλιότερες διατάξεις. Σύμφωνα με τον Καν 1169/2011 η κύρια ευθύνη ανήκει σε αυτόν τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στην επισήμανση του τροφίμου.
Επίσης με τον νέο Κανονισμό γίνεται υποχρεωτική
•    Η διαθρεπτική επισήμανση όλων των τροφίμων (πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων)
•    Η αναγραφή των αλλεργιογόνων στη μαζική εστίαση
Επίσης γίνονται πιο σαφείς οι κανόνες σχετικά με την αναγραφή του τόπου ή της χώρας προέλευσης των τροφίμων καθώς και οι κανόνες για την αναγνωσιμότητα των ετικετών.

Ποιες μεταβατικές διατάξεις προβλέπονται για την εφαρμογή του Κανονισμού;
Για την πλήρη εφαρμογή του Κανονισμού υπάρχει τριετής μεταβατική περίοδος (Δεκέμβριος 2014) σύν το χρόνο ζωής των προϊόντων που εκείνη τη χρονική στιγμή βρίσκονται στο ράφι. Ειδικά για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στη διατροφική επισήμανση προβλέπεται πενταετής μεταβατική περίοδος για όσα τρόφιμα δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή διατροφικής επισήμανσης, ή τριετής σε περίπτωση υποχρεωτικής αναγραφής ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού.
Επίσης για πολλά άρθρα του Κανονισμού προβλέπεται η ανάπτυξη εθνικών ή κοινοτικών εφαρμοστικών μέτρων. Για παράδειγμα αναμένονται εφαρμοστικοί κανόνες για την αναγραφή των αλλεργιογόνων σε σημεία μαζικής εστίασης, για την αναγραφή της χώρας προέλευσης σε συγκεκριμένα τρόφιμα, η παροχή επιπλέον εθελοντικών πληροφοριών (πχ GDAs, traffic lights), κλπ

Διαβάστε επίσης
Τα πλήρη νομοθετικά κείμενα μπορείτε να τα κατεβάσετε ακολουθώντας τις σχετικές υπερσυνδέσεις από τη σελίδα μας για τη νομοθεσία της επισήμανσης των τροφίμων

Ετικέτες:,

© 2023 foodbites