Υλικά σε επαφή με τρόφιμα

Ενωσιακή Νομοθεσία

Γενικά – Οριζόντια νομοθεσία

Στον Κανονισμό 1935/2004 περιγράφονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις για τα υλικά που έρχονται σε άμεση επαφή με τα τρόφιμα. Επίσης στον Κανονισμό 2023/2006, περιγράφονται οι Ορθές Παραγωγικές Πρακτικές για την παραγωγή υλικών που έρχονται σε άμεση επαφή με τα τρόφιμα

 

Κεραμικά

Η Οδηγία 84/500 αναφέρεται στα κεραμικά υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα. Σύμφωνα με αυτή, ως «κεραμικά αντικείμενα» νοούνται τα αντικείμενα που κατασκευάζονται από μείγμα ανόργανων ουσιών υψηλής συνήθως περιεκτικότητας σε άργιλο ή πυριτικό ασβέστιο, στα οποία έχουν, ενδεχομένως, προστεθεί μικρές ποσότητες οργανικών ουσιών. Στα αντικείμενα αυτά δίνεται, αρχικά, ένα συγκεκριμένο σχήμα το οποίο, στη συνέχεια, καθίσταται μόνιμο με όπτηση. Μπορούν να είναι υαλοποιημένα, εγκαυστοποιημένα ή/και διακοσμημένα. Στα Παραρτήματα Ι & ΙΙ της Οδηγίας αναφέρονται κανόνες για τον προσδιορισμό και την μέθοδο ανάλυσης για τη μετανάστευση μολύβδου και καδμίου από το κεραμικό στο τρόφιμο.

Πλαστικά

Για τα υλικά της κατηγορίας αυτής ισχύει ο Κανονισμός 10/2011 ο οποίος στην ουσία περιγράφει εξειδικευμένες προδιαγραφές του Κανονισμού 1935/2004. Εφαρμόζεται σε:

 • υλικά και αντικείμενα και μέρη αυτών που συνίστανται αποκλειστικά από πλαστική ύλη
 • πλαστικά πολυστρωματικά υλικά και αντικείμενα που συγκρατούνται μεταξύ τους με κόλλα ή άλλους τρόπους
 • υλικά και αντικείμενα που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), τα οποία εκτυπώνονται ή/και επιστρώνονται με επίχρισμα
 • στρώματα ή επιχρίσματα από πλαστική ύλη, που σχηματίζουν παρεμβύσματα σε πώματα και συστήματα πωματισμού τα οποία, μαζί με τα εν λόγω πώματα και συστήματα πωματισμού, συνιστούν σύνολο δύο ή περισσότερων στρωμάτων υλικών διαφορετικών τύπων
 • στρώματα πλαστικής ύλης σε πολυστρωματικά υλικά και αντικείμενα πολλαπλών υλών

 

Τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνον εφόσον:

 • πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού 1935/2004 κατά τη σκοπούμενη και προβλέψιμη χρήση
 • πληρούν τις απαιτήσεις επισήμανσης που καθορίζονται στο άρθρο 15 του κανονισμού 1935/2004
 • πληρούν τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας που καθορίζονται στο άρθρο 17 του κανονισμού 1935/2004
 • κατασκευάζονται σύμφωνα με την ορθή πρακτική παραγωγής, όπως ορίζεται στον κανονισμό 2023/2006
 • πληρούν τις απαιτήσεις σχετικά με τη σύσταση και τη δήλωση που καθορίζονται στα κεφάλαια ΙΙ, ΙΙΙ και IV του Κανονισμού 10/2011

Ειδικές απαιτήσεις για τις ουσίες

Οι ουσίες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή στρωμάτων πλαστικής ύλης σε πλαστικά υλικά και αντικείμενα υπόκεινται στους ακόλουθους περιορισμούς και προδιαγραφές που τίθενται από τον Κανονισμό 10/2011:

 • στο όριο ειδικής μετανάστευσης που καθορίζεται στο άρθρο 11
 • στο όριο συνολικής μετανάστευσης που καθορίζεται στο άρθρο 12
 • στους περιορισμούς και τις προδιαγραφές που καθορίζονται στη στήλη 10 του πίνακα 1 του σημείου 1 του παραρτήματος I·
 • στις λεπτομερείς προδιαγραφές που καθορίζονται στο σημείο 4 του παραρτήματος I.

Νανοϋλικά χρησιμοποιούνται μόνον εάν επιτρέπονται ρητώς και αναφέρονται στις προδιαγραφές του παραρτήματος I.

 

Ανακυκλωμένα πλαστικά

Για τα υλικά και τα αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα ισχύει ο Κανονισμός 282/2008

Μεμβράνες αναγεννημένης κυτταρίνης

Οδηγία 2007/42 περί των υλικών και των αντικειμένων από μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα. Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Οδηγίας αυτής, η μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης είναι ένα λεπτό φύλλο που λαμβάνεται από μια εξευγενισμένη κυτταρίνη, προερχόμενη από μη ανακυκλωμένο ξύλο ή βαμβάκι. Προκειμένου να καλυφθούν ο τεχνικές απαιτήσεις, μπορεί να προστεθούν κατάλληλες ουσίες μέσα στη μάζα ή στην επιφάνεια. Οι μεμβράνες αναγεννημένης κυτταρίνης μπορούν να επικαλυφθούν στη μία ή και στις δύο όψεις τους. Η Οδηγία 2007/42 εφαρμόζεται στις μεμβράνες αναγεννημένης κυτταρίνης που ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή και οι οποίες προορίζονται να έλθουν σε επαφή ή έρχονται σε επαφή, σύμφωνα με τον προορισμό τους, με τρόφιμα και οι οποίες:

 • είτε αποτελούν μόνες τους τελικό προϊόν
 • είτε αποτελούν μέρος τελικού προϊόντος το οποίο περιέχει και άλλα υλικά.
© 2024 foodbites