Διατήρηση & χειρισμός αυγών στο σπίτι

Σε τι συνθήκες πρέπει να διατηρώ τα αυγά στο σπίτι;
Μετά την αγορά, συνιστάται η διατήρηση των αυγών στο ψυγείο μέχρι την ημερομηνία ανάλωσης που αναγράφει η συσκευασία τους

Σε ποιο σημείο του ψυγείου να τοποθετήσω τα αυγά;

Συνιστάται η διατήρηση τους σε κλειστό χώρο του ψυγείου ώστε να μην …

Continue Reading

Ποια είναι τα προληπτικά μέτρα για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων σε μια επιχείρηση μαζικής εστίασης ;

Σε μια επιχείρηση μαζικής εστίασης υπάρχουν συγκεκριμένοι κίνδυνοι ανά στάδιο παραγωγής που θα πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε ώστε να παρέχουμε στους πελάτες ασφαλή τρόφιμα.
Πιο συγκεκριμένα , ανά στάδιο παραγωγικής διαδικασίας τα πιο βασικά προληπτικά μέτρα είναι:

Παραλαβή προϊόντων

  • Παραλαβή σε κατάλληλες θερμοκρασιακές συνθήκες για τα ευαλλοίωτα προϊόντα (έως 5ο

Continue Reading

Τι πρέπει να προσέχουμε σε μια επιχείρηση ώστε να διαθέτουμε ασφαλή τρόφιμα;

Σκοπός των μέτρων που λαμβάνονται είναι η μείωση της πιθανότητας εμφάνισης συγκεκριμένων κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων. Οι κίνδυνοι αυτοί μπορεί να είναι βιολογικοί, χημικοί, φυσικοί.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων είναι η τήρηση κάποιων γενικών πρακτικών ή προαπαιτούμενων προγραμμάτων όπως λέγονται . Τέτοια προαπαιτούμενα …

Continue Reading

Πρασίνισμα στις πατάτες

Που οφείλεται;
Όταν οι πατάτες είναι εκτεθειμένες για μεγάλο χρονικό διάστημα στο φως, ενδέχεται να πρασινίσουν. Αυτό οφείλεται στο σχηματισμό χλωροφύλλης, μπορεί όμως να είναι μια επαρκής ένδειξη ότι πιθανά να έχουν αυξηθεί τα γλυκοαλκαλοειδή τα οποία είναι ουσίες τοξικές για τον άνθρωπο

Είναι ασφαλές να καταναλώσω πατάτα που έχει

Continue Reading

Πρόσθετα τροφίμων: Σε ποια τρόφιμα απαγορεύεται η χρήση τους;

Α. Τρόφιμα στα οποία η παρουσία προσθέτου δεν μπορεί να επιτραπεί ως συνέπεια της αρχής της μεταφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

1.    Μη επεξεργασμένα τρόφιμα που ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού 1333/2008
2.    Μέλι όπως ορίζεται στην οδηγία 2001/110…

Continue Reading

Πλύσιμο χεριών

Γιατί είναι σημαντικό το πλύσιμο των χεριών;
Αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο πρόληψης της επιμόλυνσης των τροφίμων από κάποιον που χειρίζεται τρόφιμα είτε στο σπίτι είτε σε μια επιχείρηση τροφίμων. Με το σωστό πλύσιμο των χεριών, μειώνεται ο αριθμός των παθογόνων μικροοργανισμών (πχ Staphylococcus aureus, Salmonella, E. Coli) που βρίσκονται στα …

Continue Reading

Πρόσθετα Τροφίμων: Τι είναι και πως αξιολογείται η ασφάλειά τους

Τι είναι τα πρόσθετα;
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1333/2008 «πρόσθετο τροφίμων είναι κάθε ουσία που συνήθως δεν καταναλώνεται αυτή καθ’ εαυτή ως τρόφιμο και δεν χρησιμοποιείται συνήθως ως χαρακτηριστικό συστατικό τροφίμων, είτε έχει θρεπτική αξία είτε όχι, και της οποίας η σκόπιμη προσθήκη στο τρόφιμο για ένα τεχνολογικό σκοπό κατά …

Continue Reading

© 2021 foodbites