Γενικές Αρχές

Κοινοτική Νομοθεσία

Τρόφιμα

Οι βασικές αρχές της κοινοτικής νομοθεσίας τροφίμων περιγράφονται στον Κανονισμό 178/2002.

Τα βασικά σημεία που εισάγει ο Κανονισμός αυτός είναι:

  • Δίνονται βασικοί ορισμοί (τρόφιμο, υπεύθυνος επιχείρησης, ιχνηλασιμότητα, κλπ)
  • Η ευθύνη των επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών για την ασφάλεια των τροφίμων / ζωοτροφών που παρέχουν
  • Η υποχρέωσή τους για εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας και ενημέρωσης των αρμόδιων αρχών σε περίπτωση περιστατικού που σχετίζεται με την ασφάλεια του τροφίμου/ζωοτροφής

Επίσης, στον Κανονισμό καθορίζεται η λειτουργία της Ευρωπαικής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδόσει και κείμενο κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του σχετικού Κανονισμού. Τα βασικά σημεία που θίγει το κείμενο αυτό αφορούν

  1. Στις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων τροφίμων/ζωοτροφών
  2. Στις απαιτήσεις της ιχνηλασιμότητας
  3. Στις ενέργειες της επιχείρησης κατά την ανάκληση.απόσυρση μη ασφαλών τροφίμων/ζωοτροφών

Στα εφαρμοστικά μέτρα του Κανονισμού ανήκει ο Κανονισμός 2230/2004 όσον αφορά στο δίκτυο των οργανισμών που ασκούν δραστηριότητες σε τομείς συναφείς με εκείνους της αποστολής της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Βοηθητικά έγγραφα

1. Βασικές υποχρεώσεις επιχειρήσεων τροφίμων

Στο μονόφυλλο αυτό συνοψίζονται οι βασικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων τροφίμων

2. Fact sheet on traceability

Στο έγγραφο αυτό αποσαφηνίζονται με παραδείγματα οι απαιτήσεις για την ιχνηλασιμότητα

 

Ελληνική Νομοθεσία

Τρόφιμα

Οι επιπλέον ειδικότερες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας κυρίως σε θέματα προδιαγραφών ποιότητας αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

Επίσης κάποια θέματα νομοθεσίας τροφίμων αναφέρονται στους Κανόνες Διακίνησης / Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ)

Στις κατηγορίες της νομοθεσίας μέσα από την ιστοσελίδα μας μπορείτε επίσης να βρείτε την κατά περίπτωση ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

 

Ελεγκτικές Αρχές

Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές για τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων στην Ελλάδα αποτελούν ο ΕΦΕΤ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Συναρμόδιες Αρχές είναι το Γενικό Χημείο του Κράτους, ο ΕΟΦ, το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΓΓ Καταναλωτή, ΓΓ Εμπορίου) και οι Καλλικρατικές Υπηρεσίες που εμπλέκονται στον έλεγχο της τροφικής αλυσίδας.

Ο ΕΦΕΤ είναι το εθνικό σημείο επαφής του Codex Alimentarius, του RASFF (για μεταποιημένα τρόφιμα) , του δικτύου INFOSAN, και εθνικό εστιακό σημείο της EFSA. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων είναι το εθνικό σημείο επαφής για το RASFF (πρωτογενής τομέας)

Για τις αρμοδιότητες των ελεγκτικών ισχυουν τα παρακάτω νομοθετικά κείμενα

1. ΚΥΑ Β3-32/2003 – Συντονισμός ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές

2. ΚΥΑ 088/2006 – Ορισμός Κεντρικών αρμόδιων αρχών

3. ΚΥΑ 15523/2006 – Αρμοδιότητες αρμόδιων αρχών

 

Κυπριακή Νομοθεσία

Στην Κύπρο , η Υγειονομική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας είναι η Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή και τον έλεγχο της νέας εναρμονισμένης κοινοτικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα γι’ αυτό και σε συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αναπτύσσουν μια ενιαία και ολοκληρωμένη πολιτική για την ασφάλεια των τροφίμων.
Συναρμόδιες Αρχές είναι το Γενικό Χημείο του Κράτους, και οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Δήμων
Ο τομέας ασφάλειας τροφίμων των Υγειονομικών Υπηρεσιών  του Υπουργείου Υγείας, είναι το Κυπριακό Εθνικό Σημείο Επαφής για το RASFF και το δίκτυο INFOSAN, ενώ το Γενικό Χημείο του Κράτους είναι το Εθνικό Εστιακό Σημείο της EFSA (EFSA Focal Point).
Βασικό νομοθετικό κείμενο της εθνικής Κυπριακής Νομοθεσίας, αποτελεί ο Περί Τροφίμων Νόμος.
Δείτε εδώ τα πλήρη κείμενα του Νόμου με τις τροποποιήσεις του

 

Δείτε επίσης….

Τέλος σας προτείνουμε να δείτε τη σελίδα με τα Standards του Codex Alimentarius καθώς και να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της EFSA

© 2022 foodbites