Νέα Τρόφιμα

Ενωσιακή Νομοθεσία – το νέο νομοθετικό πλαίσιο

Ο Κανονισμός 2015/2283 περιγράφει τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας για την έγκριση και διάθεση νέων τροφίμων και συστατικών και αντικατέστησε τον Κανονισμό 258/97.

Ποια θεωρούνται νέα τρόφιμα

Τα νέα τρόφιμα είναι τρόφιμα τα οποία δεν καταναλώνονταν σε σημαντικό βαθμό στην ΕΕ πριν από τις 15 Μαΐου 1997 (όταν τέθηκε σε ισχύ η πρώτη νομοθεσία για τα νέα τρόφιμα). Αυτά μπορεί να είναι καινοτόμα τρόφιμα που αναπτύχθηκαν πρόσφατα ή τρόφιμα που παράγονται με τη χρήση νέων τεχνολογιών και διεργασιών παραγωγής, καθώς και τρόφιμα τα οποία καταναλώνονται παραδοσιακά εκτός της ΕΕ. Ο ορισμός αυτός δεν άλλαξε με τον νέο κανονισμό.

Ποιες είναι οι κυριότερες αλλαγές

  • Ο νέος κανονισμός σχετικά με τα νέα τρόφιμα καθορίζει δέκα χωριστές κατηγορίες νέων τροφίμων (άρθρο 3).
  • Η διαδικασία έγκρισης είναι πιο αποδοτική ώστε να μπορούν να διατίθενται ασφαλή και καινοτόμα τρόφιμα στην αγορά πιο γρήγορα και χωρίς περιττούς φραγμούς στο εμπόριο, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας των τροφίμων.
  • Με τον νέο κανονισμό θεσπίζεται κεντρικό σύστημα έγκρισης το οποίο προσφέρει στους αιτούντες μια πιο απλή και γρήγορη διαδικασία έγκρισης, με μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) θα διενεργεί επιστημονική εκτίμηση κινδύνου για κάθε αίτηση νέου τροφίμου, ενώ η Επιτροπή θα διαχειρίζεται τον φάκελο κάθε αιτούντα και θα υποβάλλει πρόταση για την έγκριση ενός νέου τροφίμου το οποίο έχει διαπιστωθεί ότι είναι ασφαλές.
  • Ο νέος κανονισμός σχετικά με τα νέα τρόφιμα θεσπίζει επίσης μια πιο κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης για τα παραδοσιακά τρόφιμα που εισέρχονται στην ΕΕ από τρίτες χώρες. Αν μπορεί να αποδειχθεί ότι ένα παραδοσιακό τρόφιμο είναι ιστορικά ασφαλές και εφόσον δεν έχουν εγερθεί ανησυχίες για την ασφάλειά του από κράτη μέλη της ΕΕ ή από την EFSA, θα επιτρέπεται να διατίθεται το τρόφιμο στην αγορά βάσει κοινοποίησης από τον υπεύθυνο της επιχείρησης τροφίμων.
  • Αναπτύχθηκε ένα σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικτυακή υποβολή αιτήσεων για νέα τρόφιμα και κοινοποιήσεων για παραδοσιακά τρόφιμα.
  • Ο κανονισμός περιλαμβάνει επίσης διατάξεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων, με τις οποίες διασφαλίζεται ότι τα νέα επιστημονικά στοιχεία και δεδομένα βιομηχανικής ιδιοκτησίας δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται προς υποστήριξη άλλης αίτησης για διάστημα 5 ετών μετά την έγκριση ενός νέου τροφίμου. Η προστασία των δεδομένων δεν αφορά τις κοινοποιήσεις ή αιτήσεις για τη διάθεση παραδοσιακών τροφίμων στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενωσιακός κατάλογος νέων τροφίμων

Ο ενωσιακός κατάλογος νέων τροφίμων περιλαμβάνεται στον Κανονισμό 2017/2470 όπως αυτός τροποποιείται

 

© 2024 foodbites