Στόχος επίδοσης , Performance Objective (PO)

Η μέγιστη περιεκτικότητα ενός κινδύνου στο τρόφιμο σε καθορισμένο στάδιο της αλυσίδας τροφίμων πριν από τη στιγμή της κατανάλωσης

© 2023 foodbites